سوالات تستی
مطالب درسی


نمونه سوالات علوم دوم

1- کدام یک مشخصات اشعه ی گاما است؟

الف) بسامد زیاد و طول موج بسیار کم ( کوتاه )

ب) بسامد کم و طول موج بسیار بلند

ج) بسامد زیاد و طول موج بلند

د) بسامد کم و طول موج کوتاه

2- مقدار رسانایی گرما در کدام مورد درست بیان شده است؟

الف) رسانایی گاز بیشتر از مایع و مایع بیشتر از جامد است

ب) رسانایی مایع بیشتر از گاز و گاز بیشتر از جامد است

ج) رسانایی جامد بیشتر از مایع و مایع بیشتر از گاز است

د) رسانایی مایع بیشتر از جامد و جامد بیشتر از گاز است

3- چرا یخچال سرما ایجاد می کند؟

الف) بخاطر برق                                    

ب) سرمای حاصل از تبخیر مایع فریون

ج) گرمای حاصل از تبخیر مایع فریون            

د) سرمای حاصل از میعان گاز فریون

4- کدام وسایل نوری می توانند نور را در یک جا جمع کنند و کانون را به وجود آورند؟

الف) آینه تخت و پیرابین                      

ب) آینه محدب و منشور

ج) آینه مقعر و عدسی محدب                 

د) آینه محدب و عدسی مقعر

5- دما و انرژی درونی یک کیلوگرم آب جوش و یک کیلو گرم بخار آب جوش چگونه است؟

الف) دما و انرژی درونی آب جوش بیشتر است

ب) دما و انرژی درونی بخار آب جوش بیشتر است

ج) دمای هر دو یکسان است ولی انرژی درونی آب جوش بیشتر است

د) دمای هر دو یکسان است ولی انرژی درونی بخار آب جوش بیشتر است.

6- چرا در فصل زمستان در شهری مثل شهر تهران، جریان همرفتی وجود ندارد و میزان آلودگی هوا روز به روز زیادتر می شود ؟

الف) به علت اینکه اختلاف دما بین دو نقطه وجود ندارد

ب) هوای سرد در زیر هوای گرم قرار گرفته است

ج) هوای گرم زیر هوای سرد قرار گرفته است

د) چون باد نمی آید

7- کدام جسم گرمای بیشتری را از طریق تابش منتقل می کند؟

الف) جسم سرد که رنگ روشن دارد ( مثل رنگ نقره ای)

ب) جسم گرم که رنگ روشن دارد (مثل رنگ نقره ای)

ج) جسم گرم که رنگ تیره دارد (مثل رنگ سیاه)

د) جسم سرد که رنگ تیره دارد (مثل رنگ سیاه)

8- کدام جمله درست است؟

الف) وقتی موج منتقل می شود انرژی و ماده با آن منتقل می شود

ب) وقتی موج منتقل می شود ماده و انرژی با آن منتقل می شود

ج) وقتی موج منتقل می شود فقط ماده منتقل می شود

 د) وقتی موج منتقل می شود فقط انرژی منتقل می شود

9- انرژی درونی یک استخر آب جوش بیشتر است یا انرژی درونی اقیانوس منجمد شمالی؟

الف) استخر آب جوش، چون خیلی داغ است

ب) استخر آب جوش، چون انرژی هر مولکولش زیاد تر است

ج) اقیانوس منجمد شمالی چون تعداد مولکولهایش خیلی خیلی بیشتر است

د) اقیانوس منجمد شمالی چون انرژی هر مولکولش زیاد است

10- یک نوسانگر (دیاپازون) در مدت 1 ثانیه 100 نوسان می کند. بسامد و دوره ی این نوسانات چقدر است؟

الف) بسامد آن 100 هرتز و دوره ی آن 100/1 ثانیه است

ب) بسامد آن 100/1 هرتز و دوره ی آن 100 ثانیه است

ج) بسامد آن 100 ثانیه است و دوره ی آن 100/1 هرتز است

د) بسامد آن 100/1 ثانیه و دوره ی آن 100 هرتز است

11- می دانید که در تفسیر شیمیایی ساختار مولکولی ماده تغییر می کند و مولکول جدیدی به وجود می آید حال مثالی که تفسیر شیمیایی را نشان می دهد کدام گزینه است؟

الف) کف کردن سفیده تخم مرغ بر اثر هم زدن         

ب) انحلال اکسیژن در آب

ج) تهیه آرد از دانه های ذرت یا گندم                    

د) تهیه ماست از شیر

12- تصویر یک جسم در آینه محدب (کوژ) چگونه است؟

الف) بزرگتز از جسم و مجازی                     

ب) به اندازه جسم و مجازی

ج) کوچکتر از جسم و مجازی                      

د) بزرگتز از جسم و حقیقی

13- برای تبدیل روغن های گیاهی مایع به روغن های جامد بوسیله کاتالیزگر از کدام فلز استفاده می شود؟

الف) گرد فلز مس      

ب) گرد فلز آهن         

ج) گرد فلز نیکل                  

د) گرد فلز روی

14- اساس سرد سازی بر پایه ی کدام تغییر حالت ماده استوار است؟

الف) تبخیر                   

ب) انجماد               

ج) ذوب                       

د) تصعید

15- اگر مقداری نمک خوراکی را روی شعله آتش بپاشیم رنگ شعله چه تغییر می کند؟

الف) زرد رنگ می شود                  

ب) آبی رنگ می شود

ج) قرمز رنگ می شود                    

د) سبز رنگ می شود

16- کدامیک از مواد زیر ویژگی شیمیایی ماده را بیان می کند؟

الف) رنگ جسم          

ب) اشتعال پذیری         

ج) نقطه ی جوش         

د) رسانایی الکتریکی

17- پارافین شمع از ترکیب چه عناصری ساخته شده است؟

الف) کربن وهیدروژن                     

ب) کربن و اکسیژن

ج)اکسیژن و هیدروژن                     

د) کربن دی اکسید و بخار آب

18- در اثر سوختن شمع چه گازهایی تولید می شود؟

الف) کربن و هیدروژن                    

ب) کربن دی اکسید و اکسیژن

ج) آب بصورت بخار                       

د) کربن دی اکسید و بخار آب

19- کدام سنگ رسوبی زیر منشا شیمیایی دارد؟

الف) ماسه سنگ            

ب) نمک           

ج) گچ           

د) آهک

20- کدام کانی زیر در تولید اشعه لیزر کاربرد دارد؟

الف) یاقوت               

ب) الماس              

ج) زمرد                 

د) فیروزه

21- کدام مورد زیر نمونه ای از هوازدگی شیمیایی می باشد؟

الف) رشد بلور کانی های ثانویه در شکاف و درز سنگها

ب) انجماد آب در شکاف و درز سنگها

ج) انحلال کانیهای درون سنگ بوسیله آب

د) رشد ریشه گیاهان در بین شکاف سنگهای درون زمین

22- سلولهای جانوری کدام یک از بخشهای زیر را ندارد؟

الف) وکوئول               

ب) هسته          

ج) بخش تولید انرژی           

د) بخش تولید غذا

23- پرزها در کدام بخش از دستگاه گوارش قرار دارند؟

الف) روده باریک                

ب) معده                

ج) روده بزرگ                

د) مری

24- کدام گروه خونی می تواند از همه گروهها خون بگیرد؟

الف) A              

ب) B             

ج) O                       

د) AB

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۹ ۱۰ قبل از ظهر توسط مهدي جوكار |